Публикации

Зборник на трудови од Прв конгрес на геолозите на Република Македонија, Охрид 2008

Зборник на трудови од Втор конгрес на геолозите на Република Македонија, Крушево 2012

Зборник на трудови од Трет конгрес на геолозите на Република Македонија, Струга 2016 (Книга 1)

Зборник на трудови од Трет конгрес на геолозите на Република Македонија, Струга 2016 (Книга 2)

Почитувани,
Успешно се пријавивте за е-билтен

Почитувани,
Успешно испративте порака. Ќе бидете контактирани преку внесените податоци.